سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد متولی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباسعلی تسنیمی – استاددانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دیوار برشی یک از عناصر سازه ای مقاوم در برابر زلزله می باشد که در اکثر ساختمان های بتنی موجود یا مقاوم سازی شده بهکار می رود گاهی اوقات به دلیل محدودیت های معماری و همچنین مشکلات قالب بندی دیوار برشی با یک خروج از محوریت نسبت به محور قابی کهدر آن قرار دارد ساخته می شود همچنیندر استفاده از دیوار برشی برای مقاوم سازی سازه های موجود به دلیل محدودیت هایی که در حین اجرا وجود دارد دیوار برشی با در نظر گرفتن خروج از مرکزیت نسبت به قاب اجرا می شود این در حالی است که در آیین نامه ACI318 و آیین نامه بتن ایران آیا در مورد خروج از محوریت دیوار برشی به ضابطه ای اشاره نشده است این خروج از محوری دیوار برشی می تواند باعث ایجاد پیچش در المان مرزی دیوار برشی شود برای بررسی اثرات این پیچش ۳ قاب دو بعدی دارای دیوار برشی باتعداد طبقات ۶، ۹و۱۲ در دو حالت بدون خروج ازم حوری و همراه با خروج از محوری دیوار با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی با رژیم های مختلف بارگذاری توسط نرم افزار المان محدود Abaqus مورد بررسی قرارگرفت.