سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود اسدی پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
کاوه جعفری خورشیدی – عضو گروه دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
احمد زارع شحنه – عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس کرج

چکیده:

تحقیق حاضر به منوور بررسی اثر سطوح مشتلف پیه گاوی و روغن پالم بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکی لاشه جوجه گوشتی انجام شد. این آزمایک در ماههای خرداد و تیر سال ۹۰ در سالن مرغداری شرکت سپید رود واقع در کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین اجرا گردید. ۲۴۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه کاب ۵۰۰ به چهار تیمار آزمایشی اختصاص داده شدند هر تیمار شامل چهار تکرار بوده ودرهر تکرار ۹۱ قطعه جوجه گوشتی قرار داده شد این آزمایک درقالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت طول دوره آزمایشی ۴۵ روز شامل دوره آغازین رشد پایانی بود. داده های حاصل از آزمایشات با نرم افزار آماری ۹۰۱ SAS آنالیز شده و مقایسه میانگین ها نیز با استفاده از آزمو چند دامنه ای دانکن و در سطح احتمال ۵% انجام گرفت. نتایج نشا داد که استفاده از پیه گاوی و روغن پالم و مشلوط این دو نوع چربی باعث افزایک میانگین وز دوره ای و بازده لاشه بدو امعاء و احشاء گردید و باعث کاهک مقدار خوراک مصرفی شده و ضریب تأدیل غذایی نسأت به گروه فاقد روغن بهأود یافت و اثر معنی داری p<0/05 را نشا داد.