سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر پیش تیمار پیرودوکسین (ویتامین ب ۶) بر میزان تجمع ماده خشک در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. پیش تیمار پیرودوکسین شامل سه سطح صفر (شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت هشت ساعت در شرایط آزمایشگاهی قبل از کاشت انجام شد . درتیمار شاهد، بذر ها در آب مقطر قرار داده شدند. در فاصله زمانی ۳۰ تا ۱۰۵ روز پس از کشت، در شش مرحله بافاصله زمانی ۱۵ روزه وزن خشک گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار پیش تیمار پیرودوکسین در افزایش تجمع ماده خشک در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت بود. به طور کلی کاربرد ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر پیرودوکسین بیشترین میزان عملکرد ماده خشک را ایجاد نمود.