سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمیدرضا میری – استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدسعید تدین – استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عبدالرضا جعفری – استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

خشکسالی های پیاپی و برداشت های بی رویه آب از منابع زیرزمینی موجب کاهش میزان و کیفیت آب های مصرفی در بخش کشاورزی شده است و تولید پایدار محصولات استراتژیک به ویژه گندم را در کشور بامخاطره همراه ساخته، کاربرد خارجی هورمون ها در جهت کاهش اثرات تنش های محیطی رو به افزایش است. به منظور بررسی اثرات کاربرد خارجی هورمون سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از پارامترهای بیو۸۹ ۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب – شیمیایی گندم تحت تنش شوری آب و خاک آزمایشی در سال زراع طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سه سطح پرایمینگ ( صفر،۰/۵،۱میلی مولاردرلیتروچهارسطح محلول پاشیصفر،۰/۲۵ومیلی مولاردر مرحله پنجه زنی در نظر گرفته شدند . در طول رشد سطح برگ، وزن خشک تولیدی، محتوای کلروفیل، میزان کلروفیل A,B میزان پرولین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید موجب بهبود صفات مو ردبررسی گردیده و ضریب همبستگی مثبتی بین عملکرد باصفات مورد ارزیابی به جز میزان پرولین دارد غلظت ۰/۵میلی مولار سالیسیلیک اسید به صورت کاربرد توام محلول پاشی و پرایمینگ بیشترین عملکرد نشان داد. و در غلظت ۱ میلی مولار شروع کاهش اثرات مثبت سالیسیلیک اسید نسبت به تیمار ۰/۵ میلی مولارمشاهده شد. بنابراین برای کاهش اثرات تنش شوری در زمین های شور کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید به میزان ۰/۵ میلی مولار بصورت محلول پاشی یا پرایمینگ توصیه می شود.