سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، گروه برق، خدابنده، ایران
مهرداد بیک وردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق، تهران، ایران

چکیده:

این مقاله ضمن مشاهده پذیر کردن شبکه با استفاده از واحدهای اندازهگیر فیزور میتواند مشاهده پذیری شبکه را تحت پیش آمدهای احتمالی تضمین نماید. همچنین با توجه به هزینههای بالای واحدهای اندازهگیر فیزورحداقل نمودن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله جهت حل مسأله بهینه سازی و جایابی بهینه PMUاز تلفیق دو الگوریتم رقابت استعماری ICA) ,نلدر- میدNM) بصورت باینری استفاده شده است