سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده رضیه حسینی سنگچی –
علی اکبر بابالو – پروفسور ، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات موا

چکیده:

سلولهای خورشیدی رنگدانهای نانوساختار بدلیل هزینه تولید پایین و بازده مطلوب یکی از انواع مهم سلولهای خورشیدی میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. تحقیقات اخیر نشانمیدهد که نانوساختارهای دیاکسیدتیتانیم به ویژه در فرم نانو لوله با ساختار منظم میتواند نقش کلیدی در این نوع سلولهای خورشیدی بازی کند. روشهای مختلفی برای سنتز این نوع نانولولهها وجود دارد کهتنها با استفاده از روش اکسیداسیون آندی میتوان به ساختار منظم دست یافت. لذا هدف اصلی از این تحقیق سنتز نانو لولههای دی اکسیدتیتانیم با ساختار منظم به روش اکسیداسیون آندی و تاثیر پارامتر پیرشدگی الکترولیت برروی مشخصات نانولولهها میباشد. نتایج بررسیها نشان میدهد که با استفاده از الکترولیت پیر شده در روش اکسیداسیون آندی میتوان به این نوع نانولولهها با ساختار منظم و قطر کمتر دست یافت که منجر به افزایش بازده سلولهای خورشیدی رنگدانهای نانوساختار میگردد