سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر

چکیده:

دشتهای سیلابی رودخانههای آبرفتی معمولاَ پوشیده از درختان و گیاهان مختلف بوده و نسبت به مجرای اصلی رودخانه دارای ضریب زبری بسیار بیشتری هستند. وجود پوشش گیاهی در این دشتها، ساختار هیدرولیک جریان دررودخانه را بسیار پیچیده نموده و صحت محاسبات معمول تعیین سرعت، دبی، انتقال رسوب و پخش مواد آلاینده را با ابهام مواجه میکند. به همین دلیل در این تحقیق با استفاده از نتایج دادههای آزمایشگاهی سرعت جریان در یک کانالبا دشتهای سیلابی همراه با پوشش گیاهی، تغییرات پارامترهای هیدرولیکی جریان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین توزیع عرضی سرعت در مجرای اصلی و دشتهای سیلابی به کمک حل عددی یک مدل ریاضی شبه دوبعدیشبیهسازی شده و با دادههای آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که پوشش گیاهی، اثر متقابلجریان بین مقطع اصلی و دشت سیلابی را به میزان قابل ملاحظهای افزایش داده و باعث کاهش سرعت و دبی جریان در دشتهای سیلابی و کل کانال شده است.