سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خالد حاجی ملکی – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
جعفر صوفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

چکیده:

پوشش گیاهی یکی از پارامترهای مهم در جلوگیری از فرسایش است به خصوص در اراضی شیب داری که با زیاد شدن طول شیب درصد شیب افزایش می یابد.آنچنان که در معادله جهانی فرسایش یک فاکتور ویژه ای برای پوشش گیاهی تحت عنوان مدیریت پوشش گیاهی در نظر گرفته شده است.هدف از پژوهش حاضراستفاده از مدل Hillslope Erosion Model برای تخمین میزان تحویل رسوب و وضعیت فرسایش پذیری ورابطه آن با درصد پوشش گیاهی در یک شیب کمپلکس ( مقعر- محدب) واقع در اراضی شمال غربی سد شهید کاظمی بوکان دردو فصل بهار وپاییز به ترتیب با دومیزان پوشش گیاهی زیاد وکم می باشد.پس از انجام مطالعات صحرایی ومحاسبه پارامتر فرسایش پذیری خاک وحجم رواناب، داده های به دست آمده را به مدل داده وآن را اجرا کرده ونتایج مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که با ثابت بودن آسمانه گیاهی وافزایش میزان پوشش گیاهی در منطقه بار رسوب حاصله کاهش می یابد وهمچنین با مقایسه نتایج دو میزان پوشش گیاهی مشخص گردید که بین درصد پوشش و تحویل رسوب رابطه معکوس وجود دارد.بنابراین به منظور کاهش میزان فرسایش،افزایش پوشش گیاهی وعملیات حفاظتی توصیه میگردد.