سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن صدرنیا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از راه های کاهش ضایعات میوه ها استفاده از پوشش های مختلف برروی میوه ها است که درسالهای اخیر از کلسیم و ترکیبات آن برای افزایش عمر انبار مانی سیب استفاده شده است دراین تحقیق از دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی استفاده گردیده است سیب ها با عمل غوطه وری درمحلول کلرید کلسیم دوآبه تحت تیمار پوششی قرارگرفتند و سپس به سردخانه منتقل شدند. اثر غلظت های مختلف محلول کلرید کلسیم دوآبه ۰و۳و۶ درصد و نیز مدت زمان نگهداری درانبار بدون انبارمانی ۱ ماه و ۲ماه برروی خواص شیمیایی و ارگانولپیتیکی سیب بررسی شد پس ازتجزیه و تحلیل نتایج مشخص شد که اثر رقم و غلظت محلول مورد استفاده برمیزان PH سیب معنی دار و نیز اثر رقم و مدت زمان انبار مانی برمیزان اسیدیته سیب معنی دار است که این اطلاعات با آزمون ارگانولپتیکی مطابقت دارد