سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محدثه خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار گروه علوم و صنایع خمیر و کاغذ،
مصطفی رقیمی – دانشیار گروه علوم زمین شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
الیاس افرا – استادیار

چکیده:

با توجه به مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه در صنعت کاغذسازی کشور این تحقیق با هدف بهبود کیفیت سطحی کاغذهای حاصل ازالیاف لیگنوسلولزی غیر چوبی )ضایعات کشاورزی( از فبیل تفاله نیشکر انجام شد. در این بررسی کاغذ حاصل از الیاف لیگنوسلولزیباگاس، با استفاده از کربنات کلسیم در سطح ۰۸ % تحت تیمار سطحی )پوششدهی( قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نمونه پوشش دهی نشده و نومونه پوششدهی شده با کربنات کلسیم در سطح آماری ۵۹ % تفاوت معنی داری مشاهده شد. درجه روشنی و ماتی در کاغذ پوششدهی شده افزایش یافت