سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا مرسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی اقدم – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

از یک مدل میکرومکانیک سه بعدی برای مدل سازی رفتار ماده مرکب زمینه فلزی ۱ سیلیکان کارباید /تیتانیوم ۲ تحت بارگذاری طولی (در جهت الیاف ) استفاده شده است که شامل اثر تنش های حرارتیفرایند ساخت ماده مرکب و نیز اثر پوشش الیاف ۳ است . از یک المان حجمی نماینده مربعی شکل جهت مدل سازی میکرومکانیک با روش المان محدود استفاده شده است . تاثیر تنش های پس ماند حرارتی فرآیند ساخت و پوشش الیاف در رفتار طولی ماده مرکب بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل حاضر تقریب بسیار خوبی را در تعیین رفتار مرکب در بارگذاری طولی دارد . نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اثر پوشش الیاف دقت مدل میکرومکانیکی افزایش یافته و نیز تنش های پسماند حرارتی ۴ سبب می شود استحکام ماده مرکب فلزی در بارگذاری طولی به نصف کاهش یابد.