سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی دولت کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
منصور تقوائی – استادیاران بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سید فخر الدین افضلی – استادیاران بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی زارعی – استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

استبرق گیاهی چند ساله و سازگار با مناطق بیابانی جنوب آسیا می باشد. این گونه در مرحله جوانه زنی به تنش خشکی حساس است. پوشش دار کردن بذر با مواد جاذب الرطوبه یکی از روش هایی افزایش سرعت جوانه زنی می باشد. هدف از این مطالعه استفاده از مواد آلی جاذب الرطوبه برای افزایش سرعت جوانه زنی بذر استبرق در شرایط تنش خشکی می باشد. این آزمایش در قالب بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتور مورد بررسی شامل پوشش در ۴ سطح شامل (شاهد، ورمی کمپوست، پیت ماس و بقایای گیاه زراعی کلزا) بود. صفات (درصد سبزشدن، میانگین مدت سبز شدن، سرعت سبز شدن، طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت ریشه به ساقه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کلیه صفات گیاهچه به طرز معنی داری تحت تاثیر نوع پوشش قرار گرفت که در این میان بیشترین میزان اثر در شاخص بنیه گیاهچه دیده شد بطوریکه میزان این شاخص از ۱۷۲۹/۸۵ در بذرهای پوشش دار شده با پیت ماس به ۹۵۹/۴۲ در بذرهای شاهد که فاقد پوشش بودند کاهش یافت. استفاده از مواد آلی باعث می گردد رطوبت از لایه های بالایی خاک با سرعت بسیار کمتری خارج شده و رطوبت در مدت طولانی تری در لایه های سطحی خاک باقی مانده و به استقرار بذر کمک کند.