سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد شیبانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد بین الملل
ناصر خوشبختی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پوزولان ها که از دیرباز بعنوان جایگزین و مکمل سیمان درساخت و سازها مورد استفاده قرارگرفته اند می توانند مشکلات محدودیت تولید را حل کنند این مواد که بصورت طبیعی و مصنوعی قابل حصول می باشند توانسته اند با جایگزینی با سیمان ضمن ایجاد صرفه جویی درسوخت برای تولیدسیمان و کاهش آلودگی محیط زیست درخواص بتن نیز موثر بوده است کاربرد پوزولان دربتن می تواند تاثیر عمده ای در افزایش و کاهش مقاوموت فشاری بتن درشرایط محیطی خورنده دریا داشته باشد دراین تحقیق برای تعییندرصد بهینه پوزولان سیرجان واقع دراس تان کرمان به عنوان جایگزین سیمان پرتلند هرمزگان درمنطقه خورنده دریای عمان تحت شرایط مختلف بررسی می شود.