سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امینی بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
آرش کوچکی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مطالعه اثر پودر عصاره و اسانس گیاه آویشن درغلظت های ۰و۰٫۵و۱ درصد دربرابر ۱۰۶cfu/gr کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم و باکتریهای آغاز گر درماست به مدت ۱۴ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرارگرفت و طی این مدت از لحاظ میکروبیولوژیکی شیمیایی و ارگانولپتیکی مورد بررسی قرارگرفت بررسی نتایج نشان داد که پودرآویشن فقط درسطح ۱ درصد اثر ممانعت کنندگی داشته و اسانس آویشن درسطح ۱ درصد بهترین بازدارندگی را درمقابل کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم دارا می باشد با بررسی نتایج میکروبی بدست آمده و ارزیابی حسی نمونه ها بهترین اثر بازدارندگی در مقابل آسپرژیلوس نایجر و ژئوتریکومکاندیدوم مربوط به اسانس ۰٫۵ درصدآویشن می باشد اثر این افزودنیها برروی باکتریهای آغاز گر در ماست نشان داد که به جز درغلظت ۱ درصد اسانس اویشن دربقیه غلظت های پودرعصاره و اسانس اثر ممانعت کنندگی برروی باکتریهای آغاز گر مشاهده نشد.