سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهمن پناهی – استادیار باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
بهاره دامنکشان – کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
محمد اسعدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

پلی آمین ها ترکیبات غنی از نیتروژن و مهارکننده بیوسنتز اتیلن بوده بنابراین نقش تنظیم کنندگی در رشد و نمو میوه ها، گل ها و جوانه ها دارند از طرفی سبب القای مقاومت در گیاهان در برابر آفات و بیماری ها می شوند . این پژوهش به منظور بررسی اثر محلولپاشی پوتریسین (پلی آمین آزاد) در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما بر روی رقم مضافتی با چهار تیمار غلطت ( ۰ و ۴ و ۸ و ۱۲ میلی مول) در ۳ تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. پوتریسین در سطح ۱۲ میلی مول برصفات وزن، طول و قطر میوه، وزن هسته و عملکرد در سطح ۵% آزمون دانکن موثر بود و در کاهش صدمات میوه ناشی از عارضه خشکیدگی خوشه خرما تأثیر گذاشت.