سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کبری توکلی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی
مجید راحمی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیرلز
ناصر فرار – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر
خسرو عمرانی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر پلی آمین ها بر خصوصیات کمی و کیفی کنار این پژوهش در سال ۸۷ و ۸۸ بر درخت کنار با شرایط یکسان در استان بوشهر انجام گرفت. شش هفته بعد از گرده افشانی تیمار های پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین با غلظتهای ( ۰ و ۰/۱ و ۱ میلی مولار) محلول پاشی گردید. تیمار اسپرمیدین ۰/۱ میلی گرم در لیتر با میانگین وزن ۷۶/۳ گرم دارای بیشترین وزن بود که نسبت به شاهد (۷۵/۱ گرم) دارای ۱/۵ درصد افزایش وزن داشت . کمترین سفتی مربوط به شاهد با ۵۱/۷ نیوتون بود و پوترسین ۱ میلی گرم در لیتر با میانگین سفتی ۵۸/۸ نیوتون دارای بیشترین سفتی بود که نسبت به شاهد (۵۱/۷ نیوتون) دارای ۱۳/۵ درصد اختلاف می باشد، بین این تیمار و شاهد و بقیه تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد. کلیه تیمارها نسبت به شاهد تغییر رنگ پوست را کند کرده و قندها و کل مواد محلول، TSS عموماً در میوه تیمار شده کاهش یافت که کاهش مقدار TSS و افزایش سفتی گوشت میوه فاکتورهای مفیدی درکنارمی باشد و در نگهداری بعد از برداشت بسیار مفیدبوده و باعث کاهش ضایعات می گردد.