سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه بهادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان.
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر هیدروژلهای سوپرجاذب در مرحله جوانهزنی در شرایط نامساعد دمایی بر گیاه روغنی کلزا، آزمایشی در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در شرایط آزمایشگاه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو دمای تنشزا ی ۱۰ و ۳۰ درجه سانتیگراد و سه محیط کشت مختلف متورم شده در برابر آب در دو سطح ۵۰ % اشباعشده و ۱۰۰ % اشباعشده با آب به (terracottem) آب مقطر، پلیمر سوپرجاذب عنوان محیط کشت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این تحقیق شاخصهای درصد جوانهزنی، سرعت تجمعی جوانهزنی و شاخص بنیه بذر اندازهگیری شد. نتایج حاصل نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۱% وجود داشت و شاخصهای اندازهگیری شده در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به دمای ۳۰ درجه سانتیگراد در سطح بالاتری قرار داشتند. تیمارهای نیز در تمامی صفات در سطح پایینتری نسبت به شاهد قرار داشتند. تیمارهای مربوط به دو (tc) استفاده از هیدروژل سوپرجاذب در صفات سرعت تجمعی و شاخص بنیه بذر، مشابه اما در صفت درصد جوانهزنی تیمار پلیمر ۱۰۰ % اشباع شده با tc سطح متفاوت آب در سطح بالاتری قرار داشت همچنین اثر متقابل دما و کاربرد سوپرجاذب در این تحقیق معنیدار نشد.