سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب منصوری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کرد لاغری – عضو هیأت علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

به منظور بررسی اثر پساب شهری تصفیه شده بر رشد سه رقم جو، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسدلامی واحدد یاسدوج در سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل ۳*۳ با طرح بلوکهای کامل تصدادفی در سده تکدرار انجدام شدد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب سه سط پساب شهری ۰،۵۰،۱۰۰ در صد و سه رقم جو ماکویی، ماهور و ایذه بود. پس از برداشت ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد برگ و وزن خشک بوته و غلظت عناصر سنگین سرب و کادمیوم در اندام هوایی اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که در سه رقم مورد مطالعه آبیاری با فاضلاب تآثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد بدرگ و وزن خشک بوته دارد. رقم ماکویی بیشترین افزایش در صفات مذکور را نشان داد. بهترین سط ، کاربرد ۵۰ درصد پساب )آبیاری یدک در میان با پساب( بدست آمد. همچنین غلظت سرب و کادمیوم در اندام هوایی در سطوح پساب شهری تفاوت معنی داری نشان نداد و مقدار آنها زیر حد مجاز در اندامهای گیاه بود.