سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان
الناز میلانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
الهه منصوری – دانشجویان کارشناسی ارشد
لادن نوربخش –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیرات پری بیوتیکی فروکتوالیگوساکاریدهای استخراج شده از غده سیب زمینی ترشی JA-Fr برزنده مانی و فعالیت باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت همچنین تاثیر افزایش این ترکیبات به محیط کشت حاوی سویه های باکتری با اینولین استاندارد (HP-Inulin و نیز محیط کنترل مقایسه گردید بدین منظور ترکیبات پلی فروکتوز مطابق روش بهینه بدست آمده از پژوهشهای پیشین از غده سیب زمینی ترشی استخراج شده و سپس غلظت های ۰/۵ و ۱و۲و۳ درصد وزنی ـ حجمی از آنها و نیز اینولین استاندارد به محیط کشت باکتری افزوده شد نتایج بدست آمده نشان دهنده این امر بود که JA-Fr قابلیت تحریک کنندگی رشد و فعالیت سویه پروبیوتیک را داشته و می تواند به عنوان یک ترکیب پری بیوتیک جایگزین اینولین استاندارد موجود در صنعت گردد پلی فروکتانهای سیب زمینی ترشی رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را نسبت به اینولین استاندارد به میزان بیشتری افزایش داد که این میزان درسطح p<0.05 معنی دار بود منحنی تغییرات ph نیز متناسب با رشد باکتری و تولید اسید روند کاهشی داشت.