سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
الناز میلانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
لادن نوربخش – دانشجویان کارشناسی ارشد
الهه منصوری –

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی میزان تخمیر بتافروکتان های کوتاه زنجیره استخراجی از ریشه گیاه شنگ در مقایسه با اینولین تجاری HP بلندزنجیره توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود پس از افزودن این سویه به محیط کشت های حاوی غلظت های مختلف از ترکیبات پری بیوتیک ۰/۵و۱و۲و۳درصد وزنی حجمی رشد لاکتوباسیل درطی ۴۸ ساعت انکوباسیون با اندازه گیری فاکتورهای نظیر کدورت PH محیط نرخ رشد ویژه و زمان تقسیم سلولی درشرایط ازمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفت این بررسی آزمایشگاهی نشانداد که میزان مصرف بتافروکتان ها توسط سویه پروبیوتیک به درجه پلی مریزاسیون زنجیره های فروکتوالیگومری بستگی داشته و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بتافروکتان های شنگ کوتاه زنجیره را با اختلاف معنی داری P<0/05 نسبت به اینولین HP بلندزنجیره بهتر مورد مصرف قرارمیدهد همچنین بین محیط حاوی اینولین HP غلظت های ۲و۳ درصد و محیط کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد P<0/05 که این نتایج نشان دهنده عدم تخمیر این ترکیب پری بیوتیک دراین غلظت ها توسط لاکتوباسیل می باشد