سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامین خطیبی – دانشجوی رشته دامپزشکی دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو ب
افشین جوادی – استادیارگروه آموزشی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آز

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع داروهای آنتی بیوتیکی در دامها و وجود بقایای آنتی بیوتیکی در مواد غذایی و به خصوص گوشت و انتقال آن به بدن مصرف کنندگان باعث ایجاد اثراتی نظیر مقاومت های باکتریایی، واکنش های آلرژیک، مسمومیت، سرطانزایی و به هم زدن میکروفلور طبیعی روده می شود. در اینمقاله تغییرات ایجاد شده بوسیله پروسه کباب کردن در میزان بقایای آنتی بیوتیکی بافت های خوراکی طیور بررسی شده است . روش چهار پلیتی یکی ازروشهای میکروبیولوژیکی جهت تایید حضور بقایای آنتی بیوتیکی در مواد غذایی می باشد. برای این منظور در ۸ بار بازدید از کشتارگاه های طیور شهرستانتبریز به طور تصادفی نمونه ها از ۴۰ لاشه جمع آوری شدند . بدین صورت که از هر لاشه به طور مجزا و در شرایط آسپتیک گوشت سینه ، پوست ، کبد و چینه دان گرفته شد . پس از انجام مراحل مختلف تست چهار پلیتی بر روی نمونه های خام و تایید وجود بقایای آنتی بیوتیکی ، نمونه های مثبت در۲۰۰ درجه سانتی گراد انکوبه شدند . مدت زمان انکوباسیون با توجه به زمان پخت رایج نمونه ها در نمونه های گوشت ۴۰ دقیقه ، پوست ۱۵ دقیقه ، کبد۲۵ دقیقه ، سنگدان ۶۰ دقیقه بودو سپس نمونه ها پس از اعمال پروسه کباب کردن بوسیله تست FPT مورد بررسی قرار گرفتند . پس از بررسی نمونه هایمورد آزمایش در سطح میط کشت به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از نمونه ها دارای هاله عدم رشد نبودند که این یافته نشان دهنده آن است که میزان باقیمانده آنتی بیوتیکی پس از پروسه کباب کردن به میزان کمتر از حداکثر مقدار مجاز باقیمانده ( MRL ) و یا صفر رسیده است (. P< 0 ) بنابراین چنیننتیجه گیری می شود که درجه حرارت و مدت زمان کافی پخت در کاهش بقایای آنتی بیوتیکی نقش بسیار زیادی دارد و می تواند حاشیه سلامتی بیشتریرا برای مصرف کنندگان فراهم سازد