سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل عسکری ساری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵
وحیده کریمی ساری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۷ در ایستگاه بندرگاه پژوهشکده میگوی کشور در بوشهر انجام شد . میگوهای وانامی ۲ گرمی مورد نیاز برای پرورش از مرکز پرورش حله در استان بوشهر تامین شد . ۵ نوع جیره غذایی با ۳۵،۳۰،۲۵،۲۰ و ۴۰ درصد پروتئین و ۳۳۰۰ کیلو کالری انرژ ی درکیلوگرم غذا ساخته شد و پرورش به مدت ۶۰ روز و در شور ی ۴۵ ppt -40 انجام شد . میزان پروتئین همولنف متاثر از میزان پروتئین جیره غذایی بود و با افزایش پروتئین جیره میزان پروتئین همولنف نیز افزایش داشت اگر چه اختلاف معنی دار مش اهده نشد ( P≤ ۰٫۰۵ میانگین رشد توده میگو در این شوری ۳/۴۸ گرم بود و بالاترین رشد میگوها در جیره های مختلف مربوط به جیره ۵ با ۴۰ درصد پروتئین بود که اختلاف معنی داری با رشد در سایر جیرهها نداشت میزان بقاء برابر ۹۹/۳۳ درصد بود و پروتئین جیره اثری بر میزان بقاء در میگو ها نداشت