سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباسعلی حاجی بگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد. رشته تکثیر و پرورش آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی
محمد سوداگر – استادیار گروه شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ماخیرا تحقیقات نسبتا زیادی در زمینه نقش پربیوتیک ها در موجودات آبزی صورت گرفته است. اما در زمینه عملکرد پروبیوتیک ها در ماهیان زینتی به ویژه در مورد فاکتورهای تولید مثلی تحقیقات اندکی انجام شده است. در این تحقیق تأثیر پروبیوتیک پریمالاک بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی پلاتی مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش در قالب ۴ تیمار با ۳ تکرار طراحی شد. برای این منظور ماهیان پلاتی باکره با سن ۲۰ هفتگی با ۴ رژیم غذایی شامل: A(شاهد)، C,B و D که به ترتیب حاوی ۰، ۰/۴، ۰/۹ و ۱/۴ گرم پروبیوتیک پریمالاک در هر کیلوگرم جیره بود به مدت ۲۶ هفته تغذیه شدند. ماهی ها با تراکم ۱۰ قطعه ماهی ماده و ۳ قطعه ماهی نر در هر آکواریوم (با ابعاد ۶۰x40x30 سانتی متر مکعب) روزانه به میزان ۳ درصد وزن بدن و در ۳ نوبت غذادهی شدند. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای مختلف تولید مثلی و رشد برای ماهیان ماده و بچه ماهیان اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج آزمایش نشان داد که شاخص گنادوسوماتیک در سه گروه آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود (p<0/05) بین تیمارهای C و D از نظر میزان باروری، میانگین تعداد و درصد بقای بچه ماهیان متولد شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p<0/05) اما این مقادیر به طور معنی داری بیشتر از دو تیمار دیگر بودند (p<0/05). طول، وزن نهایی و درصد بقای مولدین ماده در گروه شاهد اختلاف معنی داری با سایر گروه ها نداشت (p>0/05). به علاوه بالاترین میزان طول و وزن بچه ماهیان متولد شده در گروه D مشاهده شد.