سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباسعلی حاجی بگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد. رشته تکثیر و پرورش آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی
محمد سوداگر – استادیار گروه شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پروبیوتیک پریمالاک بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی پلاتی مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش در قالب ۴ تیمار با ۳ تکرار طراحی شد. برای این منظور ماهیان پلاتی باکره با سن ۲۰ هفتگی با ۴ رژیم غذایی شام : A(شاهد)، B,C و D که به ترتیب حاوی ۰، ۰/۴، ۰/۹ و ۱/۴ گرم پروبیوتیک پریمالاک در هر کیلوگرم جیره بود به مدت ۲۶ هفته تغذیه شدند. ماهی ها با تراکم ۱۰ قطعه ماهی ماده و ۳ قطعه ماهی نر در هر آکواریوم (با ابعاد ۶۰X40X30 سانتی متر مکعب) روزانه به میزان ۳ درصد وزن بدن و در ۳ نوبت غذادهی شدند. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای مختلف تولید مثلی و رشد برای ماهیان ماده و بچه ماهیان اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص گنادوسوماتیک در سه گروه آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود (P<0/05) بین تیمارهای C و D از نظر میزان باروری، میانگین تعداد و درصد بقای بچه ماهیان متولد شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0/05) اما این مقادیر به طور معنی داری بیشتر از دو تیمار دیگر بودند (P<0/05) طول، وزن نهایی و درصد بقای مولدین ماده در گروه شاهد اختلاف معنی داری با سایر گروه ها نداشت (P>0/05). به علاوه بالاترین میزان طول و وزن بچه ماهیان متولد شده در گروه D مشاهده شد.