سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا اسماعیلی – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
امیر مظفری نور – دانشیار گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا شناور ماسوله – رئیس بخش بهداشت و بیماریها، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویا

چکیده:

امروزه واکسنها به تنهایی نمی توانند به عنوان کنترل کننده عمومی بیماریها در آبزیان استفاده شوند بنابر این یک روش جدید، استفاده ازباکتریهای پروبیوتیک در کنترل پاتوژنهای بالقوه است. باکتریهای اسید لاکتیک انواع زیادی متابولیت تولید می کنندکه ممکن است بر رویمیکروبهای پاتوژن در روده ماهی اثر آنتاگونیستیک داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتاگونیستیکی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از روده قره برون پرورشی علیه پاتوژن معمول ماهیها آئروموناس هیدروفیلا می باشد. اثر هفت باکتری اسید لاکتیک شامل: L.fermentum, L.acidofilus, L.piatarum,. Leuconostoc spp., pediococcus spp., Entrococcus spp و L.viridence. که قبلا از روده تاسماهیان ایرانی جداسازی و شناسایی شدند، به روش Well-diffusion در محیط TSA داخل چاه کها ریخته شدند، بعد از ۲۴ ساعت Aeromonas hydrophila بر روی چاهکها کشت داده شد و بعد از انکوباسیون در ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت، اثر ممانعت از رشد آن بررسی شد. از میان باکتریهای مورد بررسی بیشترین هاله عدم رشد توسط Entrococcus spp مشاهده گردید، و باکتریهای L. fermentum ،L. acidofilus هیچ اثر آنتاگونیستی علیه آئروموناس نشان ندادند balcazar در سال ۲۰۰۵ نشان داد که Lc. Lactis و L. plantarum و L. fermentum جدا شده از روده ماهی قزل آلای رنگین کمان بر A. hydrophila موثر بوده و خاصیت چسبندگی آن را به روده میزبان در شرایط in‐vitro کاهش می دهند L. plantarum مورد آزمایش در این تحقیق بر علیه A. hydrophila موثر بود ولی L. fermentum جدا شده از روده ماهی، هیچ اثر آنتاگونیستیکی نشان نداد. Balcazar در سال ۲۰۰۶ از ماهی Salmonid، باکتریهای اسید لاکتیک جدا کرد که اثر ممانعت از رشد بر روی A.hydrophila نشان دادند.