سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی جافر نوده – –دانشکده شیلا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد سوداگر – –دانشکده شیلا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پرویز اصلان – –دانشکده شیلا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آبزی پروری یکی از بخش های در حال توسعه سریع ترین رشد در جهان و آسیا در حال حاضر سهم در حدود ۹۰ ٪ از تولیدات جهانیرا به خود اختصاص داده است. با وجود مزایای ارزشمند استفاده از این مواد درسلامت و عملکرد این مواد در حیوانات مختلف ، استفاده از prebiotics در پرورش ماهیان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بمنظور بررسی تاثیرپربیوتیک ایمونوژن بر فاکتورهای رشد بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus)، آزمایشی بمدت ۸ هفته در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت .برای اینکار ایمونوژن به جیره غذایی بچه ماهیان قره برون در سه سطح ۰ (تیمار شاهد)، ۰/۵ ، ۱ و ۲ گرم بر کیلوگرم اضافه گردید. و برای هر تیمار ۳ تکرار در نظرگرفته شد..آزمایش درون مخازن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری که با حدود ۲۰۰ لیتر آب پر شده بود، انجام گرفت .تعداد ۱۵ قطعه بچه ماهی قره برون ( متوسط وزن ۰/۴۷ ±۲۷/۰۱ گرم) درون مخازن ذخیره سازی و روزانه در ۴ وعده و به میزان ۳ درصد زیتوده تغذیه شدند.در پایان دوره آزمایش فاکتورهای رشد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادکه بهترین شاخص های رشد شامل افزایش وزن ، در صد افزایش وزن ، ضریب رشد ویژه (SGR)، فاکتور وضعیت (CF)، رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی(FCR) و شاخص قیمت در تیمار ۳( استفاده از ۱ گرم بر کیلوگرم پربیوتیک اپتیمون ) بچه ماهیان قره برون نسبت به سایر تیمارها مشاهده گردید (P<0/05).