سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحامد رضوی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شبستر
حبیب اقدم شهریار – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یحیی ابراهیم نژاد – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
پولین شهره – دکتری عمومی دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی تاثیر اسید آلی( ۰۵ / ۰ درصد جیره)، پربیوتیک ( ۰۵ / ۰ درصد جیره )، پروبیوتیک ( ۰۵ / ۰ درصد جیره ) و آنتی بیوتیک( ۰۵ / ۰ درصد جیره) بر عملکرد و HDL سرم خون جوجه های گوشتی اجرا شد. پارامتر های مورد اندازه گیری شامل : خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در سه دوره تغذیه ای آغازین، رشد و پایانی و HDL سرم خون بود. در این تحقیق که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا در آمد، از ۵ تیمار و ۴ تکرار استفاده شد که در هر واحد آزمایشی ۱۵ قطعه مخلوط نر و ماده جوجه یکروزه گوشتی از سویه تجاری راس ۳۰۸ نگهداری شد. نتایج نشان دادند که خوراک مصرفی تیمار های آزمایشی فقط در دوره پایانی اختلاف معنی دار داشت( ۰۵ / P<0 ). افزایش وزن در دوره های رشد و پایانی اختلاف معنی دار داشت( ۰۵ / P<0 ). در هر سه دوره پرورش پربیوتیک و پروبیوتیک موجب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد( ۰۵ / P<0 ). نتایج نشان داد که بیشترین مقدار HDL سرم خون در جوجه هایی مشاهده شد که پروبیوتیک و پربیوتیک مصرف نمودند( ۰۱ / P<0 ). از نتایج چنین می توان استنباط نمود که پروبیوتیک و پربیوتیک موجب بهبود عملکرد شده اند ولی اسید آلی و آنتی بیوتیک نتوانستند در مقایسه با تیمار شاهد بهبودی را ایجاد نمایند