سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید حامد رضوی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شبستر
حبیب اقدم شهریار – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید گلی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شبستر
احسان علیزاده – گروه گیاه پزشکی- موسسه آموزش عالی هراز

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی تاثیر اسید آلی( ۰/۰۵ درصد جیره)، پربیوتیک ( ۰/۰۵ درصد جیره)، پروبیوتیک ( ۰/۰۵ درصد جیره ) و آنتی بیوتیک ( ۰/۰۵ درصد جیره) بر عملکرد و کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی اجرا شد. پارامتر های مورد اندازه گیری شامل: خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در سه دوره تغذیه ای آغازین، رشد و پایانی و کلسترول سرم خون بود. در این تحقیق که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا در آمد، از ۵ تیمار و ۴ تکرار استفاده شد که در هر واحد آزمایشی ۱۵ قطعه مخلوط نر و ماده جوجه یکروزه گوشتی از سویه تجاری راس ۳۰۸ نگهداری شد . نتایج نش ان دادند که خوراک مصرفی تیمار های آزمایشی فقط در دوره پایانی اختلاف معنی دار داشت (۰/۰۵>P). افزایش وزن در دوره های رشد و پایانی اختلاف معنی دار داشت (۰/۰۵>P). در هر سه دوره پرورش پربیوتیک و پروبیوتیک موجب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد (۰/۰۵>P). نتایج نشان داد که کمترین مقدار کلسترول سرم خون در جوجه هایی مشاهده شد که پروبیوتیک مصرف نمودند (۰/۰۱>P). از نتایج چنین می توان استنباط نمود که پروبیوتیک و پربیوتیک موجب بهبود عملکرد شده اند ولی اسید آلی و آنتی بیوتیک نتوانستند در مقایسه با تیمار شاهد بهبودی را ایجاد نمایند.