سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

س.م واسعی کاشانی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،
آ حمیدی – استادیارپژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرو نهال کرج
ج دانشیان – عضو هیئت علمی(دانشیار پژوهش) موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کر
ح حیدری شریف آباد – کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

چکیده:

جهت ارزیابی اثر پرایمینگ ماتریک بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم تجاری سویا، تولید شده تحت اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری، آزمایش جوانه زنی استاندارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام شد تیمارهای آزمایش شامل بذرهای ۳ رقم تجاری سویایWilliams و L17 ،Hamilton بودند که تحت تنش کمآبی شامل آبیاری گیاه مادر پس از ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تولید شد بودند. به منظور اعمال تیمار پرایمینگ ماتریک بستر جامد با استفاده از کمپوست استریل شده، ورمیکولایت، پرلیت و زئولیت که به صورت محلول با نسبت وزنی ۱ به ۴(یک قسمت وزنی بستر جامد و ۴ قسمت وزنی آب مقطر) تهیه شد و رطوبت آن ها توسط پمپ خلاء به ظرفیت مزرعه رسانده شده و بذرها به مدت ۲۴ ساعت در این بسترها قرار داده شدند شرایط بدون پرایمینگ نیز به عنوان شاهد آزمایش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پرایمینگ بر درصد گیاهچه عادی(قوه نامیه)، درصد گیاهچه غیرعادی، متوسط زمان جوانه زنی ، ضریب سرعت جوانه زنی و متوسط جوانه زنی روزانه اثر بسیار معنی دار و بر درصد جوانه زنی نهایی اثر معنی داری داشت. تنش خشکی در قوه نامیه و درصد جوانه زنی نهایی اختلاف بسیار معنی دار و در گیاهچه غیر عادی اختلاف معنی داری نشان داد . اختلاف ارقام بر درصد گیاهچه عادی(قوه نامیه)، درصد گیاهچه غیرعادی بسیار معنی دار و بر درصد جوان ه زنی نهایی معنی دار بود. از بین بسترهای مورد بررسی بستر ورمی کولیت مناسب ترین بستر بود. رقمHamiltonنیز نسبت به دو رقم دیگر از حساسیت کمتری برخوردار بود، ولیکن خسارتی که تنش خشکی به بذر وارد کرده بود با پرایمینگ ماتریک نیز جبران نشد