سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حسن زاده اول – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
سیده ملیحه میرهاشمی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
احمد نظامی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا خزاعی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی اثر پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن دو رقم ذرت (سینگل کراس ۷۰۴ و کرج ۷۰۰) در گلخانه به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم ذرت و ۶ زمان خشک کردن بذور بعد از ۱۷ ساعت خیساندن ( صفر و ۱/۵ و ۳ و ۶ و ۱۲ و ۲۴ ساعت و تیمار شاهد (بدون پرایمینگ)) بودند. خشک کردن بذور جهت برگشت به رطوبت اولیه در دمای ثابت ۱±۲۰ درجه سانتیگراد صورت گرفت. بین دو رقم در اکثر صفات اندازه گیری شده تفاوت معین داری مشاهده شد به طوریکه رقم کرج ۷۰۰ نسبت به سیگنل کراس ۷۰۴ خصوصیات سبز شدن مطلوب تری از قبیل درصد سبز شدن بیشتر، سرعت سبز شدن بالاتر و تعداد کل برگ بیشتری داشت قطر ساقه سطح برگ و رقم سینگل کراس ۷۰۴ به طور معنی داری (۰/۰۵≥P) بیشتر از رقم کرج ۷۰۰ بود. بین سطوح مختلف پرایمینگ و شاهد و همچنین اثر متقابل رقم و پرایمینگ تاثیر معنی داری بر خصوصیات گیاهان رشد یافته در گلخانه مشاهده نشد.