سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، بخش علوم باغبانی،دانشگاه شی

چکیده:

نانو کشاورزی علمی است که به مطالعه اثرهای سودمند ذره های نانو بر محصول های مهم کشاورزی می پردازد. امروزه نشان داده شده است که نانوفلزها و حتی نانو لوله های کربنی می توانند با سازوکارهایی در سطح ریخت شناسی و یا فیزیولوژی یاخته های گیاهی تغییر ایجاد کرده و اثرهای سودمندی از خود نشان دهند. بر همین اساس در این پژوهش، اثر نانوتیوب کربن و نانوتیتانیوم روی جنبه های رشد و نموی دانهال های پیاز بررسی خواهد شد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل غلظت های صفر، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در لیتر نانوتیوب کربن و غلظت های صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر نانوتیتانیوم و صفر، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر نانو مس بود. نانو تیتانیوم در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر، غلظت ۱۰ میلی گرم بر لیتر نانو تیوب کربن موجب افزایش ویژگی های رشد این گیاهچه ها شد. نانو مس و غلظت های ۴۰ نانو تیوب کربن و ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر نانو تیتانیوم اثر سمیت داشتند و موجب کاهش رشد شدند.