سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدرضا چاکرالحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
عبدالصمد کلیدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف کود پتاسه و محلول پاشی روی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویر احمد انجام گردید آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید تیمارهای آزمایش شامل کود سولفات پتاسیم درچهار سطح K0=0 و K1=100 t و K2=200 , K3=400 کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار و سه سطح محلول پاشی روی Zn0=0 ، zn1=3,zn2=6درهزار با ۱۲ تیمار مورد بررسی قرارگرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد خوشه درواحد سطح مترمربع طول سنبله ، ارتفاع گیاه میزان گلوتن دانه تعداد دانه در سنبله عملکرد بیولوژیک عملکرددانه وزنهزاردانه شاخص برداشت میزان کلروفیل برگ پرچم روی دانه و پتاسیم دانه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سولفات پتاسیم برتمامی صفات به جز طول خوشه شاخص برداشت و میزان روی موجود در دانه معنی دار بود و همچنین اثر روی بر تمامی صفات به جز شاخص برداشت و میزان پتاسیم موجود در دانه معنی دار بود.