سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی
ابراهیم ذاکری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
حسین هوشیار – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
غلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب

چکیده:

به منظور مقایسه اثر پای ههای مختلف و رو شهای مختلف پیون دزنی بر درصد گیرایی پیوند و تولید نشاء پیوندی هندوانه رقم کریمسون سوئیت، آزمایشی فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور اول روش پیوندزنی (پیوند حفره ای، پیوند نیمانیم و پیوند مجاورتی زبانه ای) و فاکتور دوم نوع پایه (کدو قلیانی، کدو شینتوزا و کدو تنبل) در ۵ تکرار بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی مربوط به روش نیمانیم با ۴۳/۲ درصد و کمترین آن مربوط به روش حفره ای با ۴/۱ درصد بود. درصد گیرایی در پایه کدو قلیانی و شینتوزا بیشتر از پایه کدو تنبل بود. بررسی برهمکنش دو فاکتور حاکی از آن بود که استفاده از پایه های کدو قلیانی و شینتوزا و روش پیوند نیمانیم بیشترین درصد گیرایی پیوند را در برداشت. درصد گیرایی پیوند در روش حفره ای و استفاده از پایه کدو تنبل صفر بود.