سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشدباغبانی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی میناب
ابراهیم ذاکری – کارشناسان ایستگاهتحقیقات کشاورزی میناب
حسین هوشیار –
غلام سعیدی –

چکیده:

به منظور مقایسه اثر پایه های مختلف و روشهای مختلف پیوندزنی بردرصد گیرایی پیوند و تولید نشا پیوندی هندوانه رقم کریمسون سوئیت آزمایشی درقالب یک طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل به اجرا در آمد فاکتور اول روش پیوندزنی پیوند حفره ای پیوندی نیمانیم و پیوند مجاورتی زبانه ای و فاکتور دوم نوع پایه کدو قلیانی، کدو شینتوزا و کدو تنبل در ۵ تکرار بود نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی مربوط به روش نیمانیم با ۴۳/۲ درصد و کمترین آن مربوط به روش حفره ای با ۴/۱ درصد بود درصد گیرایی در پایه کدو قلیایی و شینتوزا بیشتر از پایهکدو تنبل بود بررسی برهمکنش دو فاکتور حاکی از آن است که استفاده از پایه های کدو قلیایی و شینتوزا و روش پیوند نیمانیم بیشترین درصد گیرایی پیوند را دربرداشت درصد گیرایی پیوند در روش حفره ای و استفاده از پایه کدو تنبل صفر بود.