سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معنوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی اثر پارامتر سرعت خطی جریان آب برکارایی سیستم الکترونیکی برایجاد رسوب درمبدلهای حرارتی می باشد غلظت یونهای آب مورد استفاده در این آزمایش ۱۵۲۰ppm می باشد که با سرعتهای m/s 0/8,0/5,0/2دردرون لوله درجریان است درمجموع دو سری تست یکباربدون اعمال میدان الکترومغناطیس و یکبار با اعمال میدان الکترومغناطیس به مدت ۴۰ ساعت انجام شد نتایج نشان میدهد کهدرکمترین سرعت میزان کارایی سیستم الکترونیکی حداکثر است به گونه ای که در سرعت %۶۵ ۰/۵m/s%59 0/2ms و در -%۵۴ ۰/۸m/s کاهش درمقاومت رسوب مشاهده میشود.