سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیمن نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
زهرا امام جمعه –
حسین میرسعیدقاضی –
سهراب معینی –

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر پارامترهای غشایی اندازه منفذ ۰/۲۲ و ۰/۱ و ۰/۰۲۵ میکرومتر فشار ۰/۵ و ۲/۱ و ۲/۹ بار و سرعتخوراک ۰/۲ و ۰/۸ متربرثانیه برشار پرمیت و تغییر خواص فیزیکوشیمیایی آب آلوقرمز درطول فرایند غشایی مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور از غشایی با جنس Mixed Cellulose Esters MCE استفاده شد فیلتراسیون غشایی تاثیری برروی PH تراوه نداشت ولی میزان ترکیبات فنولی بریکس اسیدیته دانسیته و کدورت کاهش یافت همچنین نتایج نشان دادکه میزان شاردرکل زمان فرایند با افزایش اندازه منفذ افزایش پیدا نمی کند و غشا با اندازه منفذبزرگتر با توجه به امکان ایجاد انواع گرفتگی بیشتردرمعرض گرفتگی می باشد افزایش فشار باعث افزایش شار درابتدا و افزایش گرفتگی گشت درحالیکه افزایش سرعت درکل فرایند باعث افزایش شار می گردد.