سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر زرقان – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
آزاده غایی – استادیار گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه ت
مجتبی شریعتی نیاسر – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مختلف در ساخت غشای پلی اکریلو نیتریل می باشد. این غشاها در فرآیندهای مختلف کاربرد دارند به طور مثال در ادامه این پژوهش به عنوان زیر لایه باا استحکام مکانیکیلازم برای ساخت غشاهای مرکب برای جداسازی فلزات سنگین از پسآب ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. غشاهایی از جنس پلی اکریلو نیتریل و با استفاده از روش جدایش فازی ساخته شد که در آن آب به عنوان ضدحلال برای مالول آلی پلیمرها، مورد استفاده قرار گرفت. شار عبوری از غشا یکی از مهمترین مشخصات هر غشا می باشد در ایان پاژوهش تااثیر پارامترهاایی همچون غلظت پلیمر سازنده، پلیمر پلی اتیلن گلایکول به عنوان عامل حفره ساز و ضاخامت بار میازان شاار عبوری از غشای ساخته شده بررسی شد و در نهایت غشایی با غلظت ۱۵۱ پلی اکریلو نیتریل و ۱۰۱ پلی اتیلن گلایکولو با ضخامت ۲۰۰ میکرون به عنوان زیر لایه مناسب برای ساخت غشای مرکب برگزیده گردیاد. مورفولوژی، و توزیع اندازه حفرات با استفاده از آنالیز SEM مورد بررسی قرار گرفت