سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی مقبل الحسین – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمراه، اهواز
اعظم عسکری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمراه، اهواز
محمد صبائیان – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمراه، اهواز

چکیده:

بررسیِ وابستگیِ دمایِ فلزِ تحتِ تابش پرتو الکترونی به پارامترهای پرتو و همچنین خصوصیات فلز، از طریق حل معادله گرما به دست می آید.با توجه به محیط خلا که فلز تحت پرتو در آن قرار می گیرد، معادله ی گرما به روش عددی حل شده است در این مطالعه، معادله ی گرما برایجوشکاری با پرتو الکترونی در محیط خلأ به روش عناصر محدود حل شده و اثر برخی پارامترها مانند اندازه ی لکده ی پرتو، جریان پرتو و…بررسی گردیده است نتایج نشان می دهد هرچه جریان پرتو بزرگتر و اندازه ی لکه کوچکتر باشد، دما بیشتر می شود