سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر رضایی بنیس – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – معاونت فنی و پژوهش ها

چکیده:

سد عمارت بر روی رودخانه دره رود در استان اردبیل در دست مطالعه است. در این مقاله وضعیت کیفیت آب مخزن سد با استفاده از مدلCe-qual-w 2شبی هسازی شده و وضعیت کیفیت آب مخزن پیش بینی شده است. علاوه براین با تغییر پارامترهای کیفیت آب ورودی، اثر هریک بر سایر پارامترها تعیین شده است. براساس نتایج به دست آمده وقوع تغذیه گرایی دراین سد با شرایط فعلی در آینده بسیار محتمل است. کاهشPO4 ورودی به مخزن بیشترین اثر را در کاهش شرایط تغذیه گرایی و بهبود کیفیت آب خواهد داشت.