سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزان نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گا
علیرضا شریعتی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیق حاضر به مطال ترمعه تعادلات ودینامیکی مایع-مایع سیستم آب و هیدروکربن در گستره وسیعی از دما K (270-500) توسط معادله حالت CPA (Cubic plus association) پرداخته است. بهینه سازی مقادیر پارامتر برهمکنش kij در قوانین اختلاط با استفاده از داه های تجربی موجود برای مقداری از آلکان های زمال در مخلوط های دو جزئی با آب انجام شد و وابستگی این پارامتر با دما توسط رابطه ای برای هر کدام از دو جزئی ها ارائه گردید. جهت بهبود نتایج حلالیت های متقابل آب در فاز غنی از هیدروکربن و هیدروکربن در فاز غنی از آب، پارامتر بر هم کنش (lij) نیز وارد معادلات شد و روابط بدست آمده به صورت هم زمان برای بیان وابستگی پارامترهای دمایی kij وlij ارائه شده است.