سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
غلامعلی پیوست – استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
معظم حسن پور اصیل – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

حبوبات یک منبع مهم غذایی از نظر پروتئین، املاح معدنی، انرژی و ویتأمین ها برای انسان هستند. به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و ورمی واش روی برخی خصوصیات رشدی در لوبیا سبز آزمایشی در دو فصل رشد (پاییز ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹) با ۷ تیمار و ۳ تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: T1= شاهد، T2= کوددامی ۶ تن در هکتار، T3= ورمی کمپوست ۶ تن در هکتار، T5= ورمی واش ۱۵۰۰ لیتر در هکتار، T5= ورمی واش ۳۰۰۰ لیتر در هکتار ، T6= ورمی کمپوست ۶ تن در هکتار + ورمی واش ۱۵۰۰ لیتر در هکتار، T7= ورمی کمپوست ۶ تن در هکتار + ورمی واش ۳۰۰۰ لیتر در هکتار. نتایج نشان داد که اثر کاربرد ورمی کمپوست و ورمی واش، بر وزن کل بوته، عملکرد غلاف، متوسط وزن غلاف، طول غلاف و تعداد برگ در گیاه معنی دار بود در حالی که هیچ اختلاف معنی داری در صفات درصد ماده خشک ریشه، برگ، غلاف و دانه وجود نداشت. همچنین اثر سال بر عملکرد غلاف و تعداد برگ روی بوته معنی دار شد. بیشترین میزان عملکرد غلاف سبز، در تیمار T7 به میزان ۱۶/۷۱ تن غلاف سبز در هکتار بود. با توجه به عملکرد بالا، این تیمار برای این منطقه توصیه م یشود.