سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی – دانشگاه صنعتی شریف ، تهران، ایران.
هادی کنارنگی –

چکیده:

توابع امپدانس دینامیکی، یکی از روشهای نوین در تحلیل اندرکنش دینامیکی سیستم فونداسیون خاک میباشد که برای فونداسیون صلب بیجرم -ارائه میگردد. در این مقاله، با استفاده از آزمایشات مدل فیزیکی، توابع امپدانس تجربی برای فونداسیون دایرهای متکی بر خاک با ضخامت محدود۱ متر ×۱×۰/ قرار گرفته بر روی بستر صلب، در حالت ارتعاش قائم ارائه میشود. این آزمایشات در داخل محفظه فولادی مکعبی شکل با ابعاد ۸انجام شده است. ماسه بابلسر، خاک مورد استفاده در آزمایشات میباشد که با روش بارش بارانی در داخل مخزن قرار گرفته و بدین ترتیب مدل- های فیزیکی با ضخامت لایه خاک متفاوت با دانسیته نسبی ۵۵ % حاصل شده است. برای مدلسازی بستر صلب در آزمایشات مدل فیزیکی، دالهای۷ سانتیمتر میباشد. / بتنی با ضخامت ۱۵ سانتیمتر در کف محفظه فولادی قرار داده شده است. فونداسیون مدل دایرهای نیز بتنی بوده و شعاع آن ۵نتایج آزمایشات نشان میدهد که وجود بستر صلب، حتی در اعماق زیاد، به شدت تابع امپدانس و رفتار دینامیکی فونداسیون را تحت تأثیر قرار دادهو فرکانسهای تشدید متعددی در سیستم رخ میدهد. با کاهش ضخامت خاک، ضریب میرایی نیز کاهش مییابد، در حالیکه سختی دینامیکی، با وجود روند یکسان برای هر سه لایه خاک، کاملاً وابسته به انتشار امواج تنش و تداخل آنها در حالت سه بعدی بوده و مقدار آن در فرکانسهایمختلف برای هر لایه خاک متغیر است.