سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید نجاری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا

چکیده:

یکی از تکنیکهای سادهای که قدرت و استقرار گیاهچهها و در نتیجه کارائی گیاه را در مزارع بهبود میبخشد، پرایمینگ بذر می باشد. به منظور بررسی عمل پرایم بذور با آب مقطر در بهبود جوانه زنی پنج رقم یونجه آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت. عوامل مورد بررسی شامل پرایم و شوری در هفت سطح پرایم و بدون شوری، پرایم و شوری ۵۰ میلی مولار، پرایم و شوری ۱۰۰ میلی مولار، پرایم و شوری ۱۵۰ میلی مولار، پرایم و شوری ۲۰۰ میلی مولار، پرایم و شوری ۲۵۰ میلی مولار و بدون پرایم و شوری و ارقام یونجه در پنج سطح؛ شامل ارقام همدانی، اصفهانی، بمی، یزدی و قره یونجه بودند . نتایج آزمایش نشان داد که اثرات اصلی پرایم- شوری و رقم و اثر متقابل آن ها در تمامی صفات مورد بررسی از نظر آماری در سطح احتمال ۱% معنی دار شدند. با افزایش تنش، مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ساقه چه، ریشه چه و شاخص بنیه بذر کاهش یافت، ولی میزان این کاهش برای بذرهای پرایم شده کمتر بود. در بین ارقام، رقم همدانی دارای عملکرد نسبی بهتری از نظر صفات مورد بررسی بود و مقاومت بهتری به شوری نشان داد. بیشترین (۱۰۰/۰۰) وکمترین (۷۰/۶۶) میزان جوانه زنی به ترتیب در پرایم و بدون شوری قره یونجه و پرایم و شوری ۲۵۰ میلی مولار یزدی بدست آمد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پرایمینگ بذور یونجه با آب مقطر قبل از کاشت، باعث بهبود مولفه های جوانه زنی در شرایط تنش شوری گردید ه و می تواند مقاومت ارقام مختلف یونجه را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش دهد که این امر در نهایت سبب افزایش محصول و بهبود اقتصاد در امر کشاورزی است.