سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هدیه الهیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
بهمن پناهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ماندگاری و افزایش طول عمر و نیز تعین فاکتورهای موثر در افزایش عمر بعد از برداشت گل رز در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم اجرا شد . بدین منظور آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور تیو سولفات نقره در دو سطح ۳۰۰,۱۵۰ میلی گرم در لیتر و ۸- هیدروکسی کوئینولین سیترات در دو سطح ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر که همگی شامل ساکارز ۳ درصد و اسید سیتریک ۳۰۰ میلی گرم در لیتر بودند با ۴ تکرار اجرا گردید . همگی مواد مرک آلمان بودند . پارامترها و صفات مورد آزمایش طول عمر گل و میزان کلروفیل بود که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج حاصل از اندازه گیری تاثیر تیمارهای شیمیایی بر صفت طول عمر گل نشان داد که همه تیمارهای مورد استفاده باعث افزایش طول عمر گل ها نسبت به شاهد بودند و در بین آنها تیمار ۸- هیدروکسی کینولین سیترات با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز و اسید سیتریک بیشترین تاثیر را دارا بوده است و از نظر آماری در سطح ۱% معنی دار نسبت به شاهد می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری تاثیر تیمارهای شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ نشان می دهد که تیمار تیوسولفات نقره با غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز و اسید سیتریک بیشترین کلروفیل برگ را دارا بوده است و از نظر آماری در سطح ۵% معنی دار می باشد