سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی خالصی دوست – کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات آب
محمدرضا وصالی ناصح – کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات آب
حسین ساسانی – کارشناس تصفیه خانه فاضلاب، شرکت مهندسی پالاب صنعت محیط

چکیده:

فاضلاب بیمارستانی با وجود انواع پاتوژنهای بیماریزا، مواد شیمیایی و دارویی، انواع میکروبکشها و مواد ضدعفونی کننده به عنوان یکی از آلایندههای مخرب محیط زیست محسوب شده و میبایست جهت دفع آن تدابیر ویژهای اتخاذ گردد. از طرف دیگر راکتور RBC به عنوان یکروشتصفیه فاضلاب با محاسن ویژه از جمله سهولت در بهره برداری و هزینه راهبری پایین، جهت تصفیۀ فاضلاب شهری و صنعتی مد نظر بوده و استفاده از آن در حال افزایش است. یکی از بزرگترین معایت سیستم RBC فقدان ظرفیت ذخیره و فقدان کنترلهای عملیاتی، همانند TF و لاگونهای هوادهی میباشد و بار اول که RBC ساخته میشود برای پاسخگویی به راندمانهای مناسب و تطبیق با تغییرات ورودی و کنترل خروجی، کوچک خواهد بود. بنابراین برای جبران این عیب میبایست ابتدا RBC مدلسازی شده و سپس اقدام به ساخت در مقیاس صنعتی شود. با توجه به اینکه استفاده از آن بصورت تخصصی در فاضلاب بیمارستانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است پارامترهای طراحی آن در این بخش با مدلسازی، قابل تحقیق و پژوهش میباشد. در این تحقیق که بر روی فاضلاب بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت آزمایشات طی مدت ۴ ماه بر روی پایلوت چهار مرحلهای سری، با فضای مفید ۱۴ لیتر حاوی ۱۰۸ عدد دیسکاز جنس پلیکربنات به قطر ۱۵ سانتیمتر با سطح مفید سه ممیز هشتاد و دو مترمربع با درجۀ غرق شدگی ۴۰ درصد که توسط فاضلاب بیمارستانی در تصفیه خانه بیمارستان، تغذیه میشد، صورت پذیرفت. بدین منظور پساز اسقرار پایلوت در تصفیهخانه فاضلاب بیمارستان شریعتی و راهاندازی آن پساز رسیدن به شرایط بهینه مورد آزمایشقرار گرفت. راکتور در طول دوره آزمایشدر دو شرایط عادی و هوادهی عمقی توسط دیفیوزر مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای BOD, COD و ِDO در راکتورها اندازهگیری شد. درصد حذف COD در شرایط بدون هوادهی شصت و هشت و نیم درصد و با هوادهی در حدود ۷۹ درصد حاصل گردید. افزایشاکسیژن محلول از سه ممیز نه به چهار ممیز چهار میلیگرم در لیتر ثبتگردید آزمایشات افزایشبازدهی حذف CODبه میزان ۱۵ درصد در زمان هوادهی را نشان میدهد.