سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونیتا مطلب فائد – دانشگاه صنعتی ارومیه
نادر پورمحمود – ارومیه. جاده نازلو، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
سجاداله رضازاده – دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
نجمه حاج حیدری – ارومیه. کیلومتر ۳ جاده بند دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

پیل سوختی پلیمری، که در آن هیدروژن طی واکنش شیمیایی با اکسیژن به الکتریسیته و حرارت تبدیلمی شود، یکی از بهترین گزینه های انرژی الکتریکی درآینده محسوب می شود. در این مقاله، یک تک سل پیل سوختیپلیمری به صورت سه بعدی و تک فاز توسط نرم افزار فلوئنت مدل سازی شده است. عملکرد پیل سوختی پلیمری به پارامترهای مختلفی ازجمله شرایط کاری و مشخصات و هندسه اجزای مختلف آن وابسته است لذا آگاهی از چگونگی اثرپارامتر های مختلف در طراحی بهینه پیل سوختی پلیمری مفید می باشد. در این مطالعه اثر هندسه نیم دایره کانال هایجریان گاز بر منحنی قطبیت مورد بررسی قرارگرفته است و بازده پیل با این هندسه جدید مورد محاسبه قرار گرفته است.لازم به ذکر است رفتار منحنی قطبیت شاخصی برای عملکرد پیل می باشد. مقایسه نتایج مدلسازی با داده هایآزمایشگاهی منابع منتشره رضایت بخش می باشد. استفاده از این نوع هندسه، باعث بهبود کارایی پیل شد و همچنین نتایجنشان می دهد که این هندسه جدید می تواند باعث افزایش مصرف اکسیژن در طول کانال گردد که باعث بهبود عملکرد پیلمی شود.