سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
محمد منافپور – استادیار دانشکده فنی مهندسی گروه عمران دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار دانشکده فنی مهندسی گروه عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای کاهش هزینههای بالای ساخت سرریزها، استفاده از سرریزهای با دیوارههای همگرا راهکاری کارا و مقرون به صرفه است. بنابراین لزوم مطالعه تأثیر همگرایی دیوارهها بر جریان روی سرریز ضروری میباشد. لذا در این تحقیق، با استفاده از مدلسازی عددی بوسیله نرم افزار Flow-3D و مدل آشفتگی RNG اثر تنگشوندگی سازه سرریز سد گاوشان بر مشخصههای هیدرولیکی جریان مانند نحوه توزیع سرعت وعمق جریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از افزایش سرعت و عمق جریان با افزایش زاویه جمعشدگی دیوارههای سرریز میباشد، البته این روند افزایش به لحاظ تاثیر امواج یکسان نمیباشد