سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عاطفه طبسی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین نعمتی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گوجهفرنگی دارای ارزش غذایی بالایی می باشد و به دلیل مقادیر قابل توجه ویتامین ث و خواص آنتیاکسیدانی، مورد توجه واقع شده است. بهبود روشهای به زراعی و نحوه پرورش آن جهت افزایش کیفیت میوه و مواد مؤثره حائز اهمیت بسیاری است. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا گردید. تیمار اول رقم، تیمار دوم نوع هرس بوته (حذف تمام شاخه های فرعی و باقی گذاشتن یک خوشه و یک برگ و حذف باقی مانده شاخههای فرعی) و تیمار سوم، تنک میوه (چهار، پنج و شش میوه در خوشه) بود. در این تحقیق اثرات هرس و فرمدهی بوته و همچنین تعداد میوه در خوشه بر صفات کیفی میوه از جمله میزان مواد جامد محلول، میزان اسید آسکوربیک میوه، کارتنوئید، لیکوپن میوه روی بوته در فصل پاییز و زمستان بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان اسید آسکوربیک و میزان رنگدانه های میوه در رقم فاراون بیشتر از دو رقم دیگر بود و میزان مواد جامد محلول در رقم اکدنیس بیشتر از دو رقم دیگر مشاهده شد. هرس بوته و تنک میوه تفاوت معنی داری را بر میزان لیکوپن میوه نشان نداد، ولی هرس بوته و تنک میوه اختلاف معنیداری را در سطح احتمال ۱ درصد بر میزان اسید آسکوربیک، درصد مواد جامد محلول و میزان کارتنوئید میوه داشتند. در مجموع رقم فاراون با تنک چهار میوه بیشترین عملکرد میوه را در هر دو نوع هرس بوته داشت. بنابراین با انتخاب ارقام مناسب و روشهای ویژه هرس بوته و تنک میوه می توان بدون صرف هزینه زیاد و استفاده از مواد شیمیایی مضر ،میزان رنگدانه ها و مواد مؤثره میوه گوجه فرنگی را افزایش داد.