سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی
پیام جوادی کیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و من
رشید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی
فرزاد جلیلیان تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی

چکیده:

با توجه به گزارش های صورت گرفته در مورد آسب های وارد شده به بازوهای اتصال سه نقطه تراکتور حین کار با گارو اهن ها، بررسی و تحلیل نیرویی این بازوها و ارائه یک الگوی نرم افزاری برای آنها حائز اهمیت می باشد. نیروهای وارد شده بر اتصال سه نقطه تراکتور MF285 حین شخم زدن با گاو اهن بشقابی در خاک لومی رسی منطقه ای د رکرج توسط لودسلی با ظرفیت ۲۰ کیلو نیوتن اندازه گیری شدند. گاو آهن به صورت کامل سوار و طی دو سرعت حداکثر و حداقل ۲٫۴۱۷m/s و ۰٫۱۰۹۹m/s زمین را شخم میزند. سرعت پیشروی یک تراکتور با استفاده از یک حسگر نوری محاسبه شده است. پس از اندازه گیری ابعاد اجزای اتصال سه نقطه با دقت ۰٫۱mm و مدل سازی آن توسط نرم افزار CATIA با اعمال بار و شرایط مرزی به روش المان محدود تحلیل نیرویی گردید. مقادیر تانسور اصلی تنش، تنش های وان میسز و مقدار تغییر شکل ها در بازوهای اتصال سه نقطه حین کار با گاو اهن بشقابی بدست آمد. نتایج خاصل از این شبیه سازی نشان داد که تنش وان مسیز بازوی میانی درناحیه گلوگاهی نزدیک به قسمت توپی زیاد و احتمال ایجاد خطا در آن بیشتر است که با گزارش هایی که در مورد شکست بازوی وسط انجام گرفته است همحوانی دارد و این ناحیه نیاز به تقویت و بهینه سازی دارد. همچنین با مقایسه سرعت ها و تاثیر نیرویی انهامشخص شد که با افزایش سرعت کار گاو اهن ، تنش و تغییر شکل بازوها نیز افزایش می یابد.