سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ثریا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
هوشنگ فرجی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد
هوشنگ فرجی – عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک با آب و هوای مدیترانه ای دوره دانه بندی و مراحل آخر رشد گندم معمولا با کم آبی وافزایش میزان تبخیراز سطح خاک مواجه می شود و در نتیجه عملکرد دانه شدیداً کاهش می یابد. در همین راستا، آزمایشی۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد ۱- به منظور اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه گندم، در سال زراعی ۳۸۸اسلامی ارسنجان به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. مقادیر آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح ۴۰ درصد آبیاری کامل ، ۷۰ درصد آبیاری کامل و ۱۰۰ درصد آبیاری کامل و همچنین ۲۱۰ کیلو گرم نیتروژن خالص از منبع اوره ,۱۴۰ ,۷۰ , سطوح مختلف نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح ۰در هکتاراعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن، عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش می یابد. تیمار ۱۰۰درصد آبیاری کامل و ۷۰ درصد آبیاری کامل، نسبت به ۴۰ درصد آبیاری کامل بر روی عملکرد مثبت گزارش شد. اثرمتقابل آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار نشد. افزایش نیتروژن باعث افزایش ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در متر مربع ، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گردید. افزایش آبیاری باعث افزایش تعداد دانه در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه شد ولی بر ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در متر مربع بی تأثیر بود.